Satoko Oe Contemporary

Tokyo, Japan
satokooe.com

Shigeru Hasegawa Ikezaki Takuya
Shinichiro Kano

Shigeruhasegawa satokooecontemporary

Shigeru Hasegawa
“no title,” 2008
Oil on cotton
31.6 x 25.6 inches
Courtesy of Satoko Oe Contemporary

Shigeruhasegawa2 satokooecontemporary

Shigeru Hasegawa
“no title,” 2011
Oil on cotton
31.6 x 25.6 inches
Courtesy of Satoko Oe Contemporary

Ikezakitakuya satokooecontemporary

Ikezaki Takuya
“The Address on The Address,” 2019
Mixed media
21.2 x 14.5 inches
Courtesy of Satoko Oe Contemporary

Shinichirokano satokooecontemporary

Shinichiro Kano
“portrait (absence),” 2013
Oil on canvas
36 x 25.7inches
Courtesy of Satoko Oe Contemporary

Shinichirokano2 satokooecontemporary

Shinichiro Kano
“Oasis,” 2019
Oil on canvas
11.8 x 9.8 inches
Courtesy of Satoko Oe Contemporary

Plan Your Vote