KAYOKOYUKI

Tokyo, Japan
kayokoyuki.com

Masanori Tomita
Yu Nishimura
Yutaka Nozawa

Masanori tomita kayokoyuki 1

Masanori Tomita
“novel”
Oil on canvas
53 x 45.5 cm
Courtesy of KAYOKOYUKI

Masanori tomita kayokoyuki 2

Masanori Tomita
“yawn, yawn ”
Oil on canvas
65.2 x 50 cm
Courtesy of KAYOKOYUKI

Yu nishimura kayokoyuki 1

Yu Nishimura
“dog and cat,” 2018
Oil on canvas
75.1 x 100.3 cm
Courtesy of KAYOKOYUKI

Yu nishimura kayokoyuki 2

Yu Nishimura
“bats flying on the bank,” 2018
Oil on canvas
60.6 x 72.7 cm
Courtesy of KAYOKOYUKI

Yutaka nozawa kayokoyuki

Yutaka Nozawa
“Untitled”
Giclee print, acrylic photo-mounting, wood
Courtesy of KAYOKOYUKI

Plan Your Vote