×
Svit kovanda 2017 116

Jirí Kovanda

Untitled, 2017
Collage on paper
21.20 x 15 cm
Exhibited by SVIT at NADA Miami 2017