×
Svit kovanda 2017 112

Jirí Kovanda

Untitled, 2017
Collage on paper
15 x 21.20 cm
Exhibited by SVIT at NADA Miami 2017